Skip to content

PREVANSYON KONT MALADI DYARE

October 23, 2010
NAN KA EPIDEMI

Siy ak risk pwopagasyon

 • Plizyè poupou dlo ak vomismans nan espas  yon ti moman
 • Li ka tiye nan espas  kèk èdtan
 • Li parèt an jeneral nan kote ki genyen anpil moun oswa kote  ki pa gen sèvis sanite efektif
 • Se yon maladi ki kouri vit kote ki gen anpil moun. Li ka trape nan manje ak nan dlo

Aksyon Imedyat Ki Dwe Pran

 • Chache asistans medikal oswa yon ajan sante ki kalifye
 • Bwè anpil likid: dlo, solisyon sewòm oral (SRO), ak ji
 • Kontinye bay tibebe yo tete
 • Tojou lavè men nou ak dlo ak savon lè:
 • Nou soti nan twalèt
 • Nou manyen poupou
 • Avan nou manyin manjè ak  swa le nap fe manjè
 • Avan nou fe manjè ak avan nou bay timoun yo manjè
 • Jete tout poupou, ni pa tibebe  ak pa  jenn moun yo,  nan twalèt, nan latrin oswa antere yo.
 • Dezenfekte sifas nan kontak avek poupou yo
 • Sevi ak dlo trete

Travayè lasante ak sant lasante yo dwe bay tout infomasyon bay fanmi ak  kominote yo sou risk trape maladi  kolera ak dyare ak mezi ki dwe pran depi siy yo paret

Thank you Sasha…please share with whomever you support on the ground here: in kreyol prevention information for cholera.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: